0.00 PLN
 

Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.        Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady świadczenia przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MULTI SCAN, Ćmińsk ul.Wyrowce 111, 26-085 Miedziana Góra, NIP: 959-107-14-26, zwane dalej „Sprzedawcą”, usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.sswn.eu, sposób składania Zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.        Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

3.        Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.        Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem sklep.sswn.eu w zakładce „Regulamin sklepu” w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.

5.        Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6.        Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

7.        Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8.        Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

9.        Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności powinno posiadać:
   a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
   b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
   c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą        bezpieczeństwa,
   d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
   e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

10.     Zabrania się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

11.     Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

§ 2 Definicje i wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.        Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.sswn.eu prowadzony przez Sprzedawcę,

2.        Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MULTI SCAN Picheta Artur, Ćmińsk ul.Wyrowce 111, 26-085 Miedziana Góra, NIP: 959-107-14-26

3.        Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

4.        Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient może zamówić towar także telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na analogicznych zasadach, jak za pośrednictwem Sklepu,

5.        Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

6.        Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,

7.        Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,

8.        Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Zamówienia

1.        Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2.        Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego w Sklepie.

3.        Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

4.        Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.        Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

6.        Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.

7.        W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

8.        Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

9.        W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba, a także wybrać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon albo faktura VAT).

10.     Klient, składając Zamówienie, może poinformować (w polu oznaczonym jako „Uwagi” do zamówienia) aby Sprzedawca się z nim skontaktował telefonicznie przed realizacją Zamówienia.

11.     Klient, składając Zamówienie, może zgłosić uwagi (w polu oznaczonym jako „Uwagi” do zamówienia), tj. przekazać dodatkowe informacje związane z Zamówieniem.

12.     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w momencie, kiedy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, a tym samym poinformuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Umowa staje się zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia, w szczególności Klient będący Konsumentem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

13.     Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.

14.     Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 4 Rejestracja

1.        Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

2.        W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.        Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
   a) Imię i Nazwisko albo Firmę w przypadku przedsiębiorcy,
   b) Telefon,
   c) E-mail,
   d) Hasło,
   e) Dane adresowe,
   f) NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

4.        Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.

5.        W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6.        W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 5 Płatności

1.        Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.        Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki poza przypadkiem dostawy z płatnością przy odbiorze lub zwolnionej z opłaty po przekroczeniu kwoty jednorazowego zamówienia ustalonej przez Sprzedawcę.

3.        Klient ma do wyboru formy płatności określone jako „Koszty przesyłki”.

4.        Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy.

5.        Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   1) płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,
   2) przedpłata – przelew na konto bankowe Sprzedawcy w sposób tradycyjny,

6.        Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7.        Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej K-EX, zgodnie z cennikiem dostawy.

8.        W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

§ 6. Wysyłka i dostawa Towaru

1.        Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2.        Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem dostawców usług pocztowych lub kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.

3.        W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu online, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.        W przypadku płatności o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.        W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.

6.        Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.

7.        Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

8.        Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

§ 7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.        Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej.

2.        Zaleca się, aby Konsument zamieścił w oświadczeniu czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy też przelewem na podane konto, w razie braku wskazanej metody Sprzedawca dokona zwrotu w takiej samej formie jak nastąpiła płatność.

3.        Zaleca się, aby Konsument złożył oświadczenie w formie udostępnionej przez Sprzedawcę, nie jest jednak obowiązkowe w tej formie. Oświadczenie dostępne jest jako formularz zwrotu konsumenta formularz zwrotu konsumenta.

4.        W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym powinien być w stanie kompletnym.

POMOC
ZAMÓWIENIA
KONTO
KONTAKT
NEWSLETTER
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Wygląd:
polski